Zo sveta VZV

27. novembra 2023

Bezpečnosť batérie elektrického vzv: Čo potrebujete vedieť

Elektrické vysokozdvižné vozíky sa stávajú čoraz obľúbenejšími v rôznych priemyselných odvetviach vďaka ich potenciálu pre tichú, čistú a efektívnu prevádzku popri zvládnuteľných nákladoch na údržbu. Elektrické vysokozdvižné vozíky si však vyžadujú aj náležitú starostlivosť a zaobchádzanie s batériou, ktorá je ich hlavným zdrojom energie a výkonu.

V elektrických vysokozdvižných vozíkoch sa používajú dva hlavné typy batérií: olovené a lítium-iónové. Obidva majú svoje výhody a nevýhody v závislosti od potrieb aplikácie a tiež majú rôzne bezpečnostné požiadavky.

BEZPEČNOSTNÉ TIPY NA OLOVENÉ BATÉRIE

Olovené batérie sú najbežnejším typom batérií používaných v elektrických vysokozdvižných vozíkoch. Sú cenovo dostupné, odolné a spoľahlivé. Olovené batérie však majú aj špecifické požiadavky na manipuláciu a skladovanie. Pri práci s olovenými akumulátormi vysokozdvižných vozíkov by používatelia a osoby, ktoré vykonávajú servis vozíkov, mali:

·      Zabráňte prevráteniu – Keď nádoby nepoužívate, udržiavajte ich uzavreté, s nasadenými vetracími uzávermi a zakrytými koncovkami.

·      Noste ochranný odev a vybavenie – zahŕňa rukavice, štít na tvár, zásteru a čižmy.

·      Udržujte olovené batérie mimo dosahu iskier, plameňov alebo zdrojov tepla – to zahŕňa vyhýbanie sa fajčeniu alebo používaniu elektrických zariadení v blízkosti olovených batérií.

·      Zabezpečte vetranie – Oblasť nabíjania by mala mať dostatočné vetranie a cirkuláciu vzduchu.

·      Nabíjajte správne – Neprebíjajte  olovené batérie, pretože to môže znížiť ich životnosť a výkon. Použite vhodnú nabíjačku a nastavenia pre váš typ batérie a pravidelne kontrolujte hladinu vody a špecifickú hmotnosť batérie.

·      Vypnite – Pred odpojením akéhokoľvek pripojenia obvodu by ste mali skontrolovať, či je napájanie nabíjačky vypnuté.

·      Likvidujte olovené batérie správnym spôsobom – Riaďte sa miestnymi predpismi a pokynmi na recykláciu alebo likvidáciu batérií.

BEZPEČNOSTNÉ TIPY NA LÍTIUM-IÓNOVÉ BATÉRIE

Lítium-iónové batérie sú najnovšou generáciou batérií používaných v elektrických vysokozdvižných vozíkoch. Majú tiež určité bezpečnostné hľadiská.

·      Neupravujte obal – Neotvárajte ani nemanipulujte s pôvodným obalom batérií, pretože to môže vystaviť elektródy a elektrolyty vzduchu a vlhkosti, čo môže spôsobiť skrat alebo požiar.

·      Zostaňte chránení – Pri manipulácii s batériami vždy používajte ochranný štít na tvár a protipožiarne ochranné prostriedky (osobné ochranné prostriedky), ako sú rukavice, zástera a čižmy.

·      Správne skladovanie – Batérie skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste, mimo zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia alebo horľavých materiálov. Teplota skladovacieho priestoru by mala byť nižšia ako 30 °C, pretože vyššie teploty môžu znížiť výkon a bezpečnosť batérie.

·      Likvidujte správne lítium-iónové batérie – Riaďte sa miestnymi predpismi a pokynmi na recykláciu alebo likvidáciu batérií.

AKO REAGOVAŤ V PRÍPADE INCIDENTU

Pri každom type batérie je dôležité vedieť, ako zareagovať v prípade nehody – Ak dôjde ku kontaktu s očami, vyplachujte oči vodou po dobu 15 minút, občas nadvihnite horné a dolné viečko. Ak dôjde ku kontaktu s pokožkou, odstráňte kontaminovaný odev a pokožku oplachujte 15 minút. Ak dôjde k požitiu, vypite dva alebo viac pohárov mlieka alebo vody. Ak je to možné, vyvolajte zvracanie, ale iba ak je osoba pri vedomí a v strehu. Ak dôjde k vdýchnutiu, okamžite sa presuňte na čerstvý vzduch. Použite kyslík, ak je k dispozícii. Za všetkých týchto okolností okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

PREČO SI VYBRAŤ LÍTIUM-IÓNOVÉ BATÉRIE?

Lítium-iónové batérie vyžadujú menšiu údržbu a manipuláciu ako olovené batérie, pričom ponúkajú mnohé výhody v oblasti výkonu. Majú vyššiu energetickú účinnosť, vyššiu rýchlosť nabíjania, dlhšiu dobu prevádzky, nižšiu hmotnosť a dlhšiu životnosť. Nemajú ani pamäťový efekt ani problémy so samovybíjaním. Môžu ponúkať výhody, ako napríklad „príležitostné nabíjanie“ – umožňujúce ich rýchle napájanie počas prestávok, čo pomáha podporovať dobu prevádzky.

Všetky tieto výhody robia z lítium-iónových batérií vhodnú možnosť napájania pre elektrické vysokozdvižné vozíky v mnohých aplikáciách s potenciálom pomôcť pri zlepšovaní prevádzky. vašu produktivitu a znížte prevádzkové náklady pri prevádzke bez výfukových emisií.

LÍTIUM-IÓNOVÉ ELEKTRICKÉ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY OD HYSTER

Jeden efektívny, spoľahlivý a odolný elektrický vysokozdvižný vozík s technológiou lítium-iónových batérií, ktorý je teraz k dispozícii, je séria Hyster J2.5-3.0XNL. Táto séria 4-kolesových elektrických vysokozdvižných vozíkov ponúka nosnosť až 3,0 tony a je vybavená integrovanou lítium-iónovou batériou. Poskytuje ergonomické riešenie vysokozdvižného vozíka vhodné pre vnútorné aj vonkajšie aplikácie, ktoré vyžadujú vysokú účinnosť, flexibilitu nabíjania a nízku údržbu.

Aktuality
PONÚKAME VIAC

Spoločnosť HYSTER je popredným dodávateľom vysokozdvižných vozíkov a jednou z najznámejších značiek vo svete manipulačnej techniky. Naša spoločnosť ponúka kompletný sortiment nových VZV, kvalitné použité vozíky. Ak potrebujete vysokozdvižný vozík len na krátky čas, je tu pre vás naša požičovňa. Ku všetkému nadštandardný servis a originálne diely.